Udrugu Poliglot čine njene sekcije za različite jezike, trenutno za 9 jezika. Svaka sekcija ima svog voditelja. Voditelje sekcija imenuje predsjednik Udruge. Sekcije nisu pravne osobe, ali samostalno odlučuju o svojim aktivnostima. Jedino, te aktivnosti i njihovi sadržaji moraju biti u skladu člankom 9 Statuta Udruge.

Osnovna aktivnost svake sekcije je sustavni tečaj konkretnog jezika za nove članove, no sekcije mogu organizirati i tematske i glazbene večeri, gramatičke radionice i konverzacijske parlaonice za članove koji već vladaju osnovama jezika, gostovanja nositelja jezika, jezične piknike, javne prezentacije konkretnog jezika, seminare, natjecanja.